Radni spotkają się na ostatniej w tym roku sesji

9 grudnia, 2016

sesja-zapowiedz

KACZORY. Dzisiaj o godz. 12:00, w sali wiejskiej przy OSP Kaczory odbędzie się XVII, przedświąteczna i jednocześnie ostatnia w tym roku sesja Rady Gminy.

Stefan Kowal przewodniczący rady ogłasza następujący porządek obrad: 

 • Sprawy porządkowe.
 • Interpelacje i zapytania radnych.
 • Informacja nt. działalności w minionym okresie:
  – przewodniczących Komisji,
  – Wójta.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kaczory.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie stacji elektroenergetycznej Piła Krzewina.
 • Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kaczory na lata 2017-2026.
 • Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2017 r.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
 • Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017.
 • Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017.
 • Zapytania i wolne wnioski.
 • Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
 • Zakończenie.

Przypominamy, że każdy mieszkaniec gminy może wziąć udział w sesji i, w przewidzianym przez regulamin obrad czasie, zabrać głos.